... ...
top of page

מנחת טיסנאות הכפר הירוק

טופס בקשה ותשלום להצטרפות - שנת 2021

אני, הח"מ, מבקש/ת להרשם כחבר/ה במנחת טיסנים "הכפר הירוק" החל מהיום ועד לסוף השנה הקלנדרית המסתיימת ב- 31.12.21. 

 נא לקרוא את התקנון ולמלא את הטופס.

תקנון מנחת הכפר הירוק

אם אין לך ביטוח צד ג' בקלוב התעופה לחץ כאן ותועבר לדף תשלומים

אני מצהיר ומאשר בחתימתי למטה כי ידוע לי כי פעילות המנחת והפעילות במנחת הינה פעילות הכרוכה בסיכון  ממשי לנפש או לרכוש, וכי אני מסכים כי אהיה אחראי בלעדית לכל נזק שאגרום ברשלנות או בזדון לרכוש או לנפש של אדם אחר, או שייגרם לי או לרכושי. אני מוותר בזה במפורש ויתור סופי ומוחלט על כל תביעה, דרישה או טענה מאיזה סוג שהוא בקשר לאמור לעיל נגד הכפר הירוק, המנחת, בעלי המנחת ו/או בעלי תפקידים במנחת ו/או מנהלי המנחת ו/או מי מעובדי המנחת ו/או יועציהם ו/או מי מטעם גורמים אלה ואפצה באופן מלא כל אדם  אחר אשר יתבע / ידרש לשלם בעקבות מקרה אשר קרה באשמתי.  אם אתקבל כחבר, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות הנהלת המנחת, ובעלי התפקידים במנחת.

 

בלחיצה  על כפתור 'שלח' אני מאשר בזאת את נכונות כל הפרטים וההצהרות האמורות לעיל.

שגיאה. בדוק אם מלאת את כל השדות

bottom of page